REZISZTÁN zománc

Rezisztán zománc

Kétkomponenses zománcfestékek. Az „A” komponensek különleges alkidműgyanta kötőanyagot, színező pigmenteket és adalékanyagokat tartalmazó termékek. A „B” 001 komponens poliizocianát oldat. A két komponens elegye térhálósodás révén, poliuretán bevonatot képez.

A REZISZTÁN ZOMÁNC-ból a Rezisztán színkártya és a lehetőségeinktől függően a RAL színskála szerint gyártunk.

Elsősorban korróziós igénybevételnek kitett beltéri fém- és fafelületek (pl. vegyipari berendezések) védelmére szolgálnak.

Előnyösen alkalmazhatók mindazon esetekben, amikor hőre keményedő zománcfestékek alkalmazása lenne célszerű, de a beégetést a tárgy vagy a berendezés mérete, anyaga, esetleg más körülmény nem teszi lehetővé.


Veszéles anyagok
 • xilol
 • fenol,metilsztirollizált
 • ftálsav-anhidrid
Figyelmeztetések
 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Óvintézkedések
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P370+P378 Tűz esetén: oltásra oltópor/homok/szén-dioxid oltókészülék használandó. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.
Kiegészítő információk
 • EUH208 Ftálsav-anhidrid-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Rezisztán zománc gyártmányismertető (135 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546