NEOPLASZT S7 üvegszálas késtapasz

NEOPLASZT S7 üvegszálas késtapasz

Kétkomponenses késtapasz. A NEOPLASZT S7 "A" komponens telítetlen poliészter műgyanta kötőanyagot, üvegszálakat 3-mm és 6-mm méretben, színező-pigmentet, töltőanyagot és adalékanyagokat tartalmazó termék, amely benzoilperoxid tartalmú pasztával összekeverve keményedik ki.

Könnyen feldolgozható, gyorsan kötő, jól csiszolható termék.

Járművek karosszéria és egyéb felületein a horpadások és a mélyebb egyenetlenségek kikittelésére, kisebb rozsdalyukak eltűntetésére, valamint elvékonyodott lemezek megerősítésére szolgál.

Tetszés szerinti rétegvastagságban felvihető a repedés veszélye nélkül. Valamennyi üvegszál-erősítésű poliészterből készült termék (jacht, szörf stb.) javításához felhasználható töltő és kiegyenlítő masszaként.


Veszéles anyagok
 • sztirol
Figyelmeztetések
 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja hallószerveket.
Óvintézkedések
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Neoplaszt S7 gyártmányismertető (157 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546