RÁBEPOX festék KM

Rábepox festék KM

Módosított epoximűgyanta kötőanyag bázisú korróziógátló festékek.

A legkülönbözőbb agresszív igénybevételnek kitett acélszerkezetek (pl. sózott utakon használt mezőgazdasági gépek, berendezések), motorok korrózióvédelmére szolgál.

Előnyösen alkalmazhatók tengerentúli szállításra kerülő gépelemek (hátsó hidak, futóművek stb.) és egyéb acélfelületek felületvédelmére, jól átfesthető alapot képeznek, a legkülönbözőbb termékekkel átvonhatók a rendeltetési helyen. Bevonatuk tartósan víz és só álló, kemény, egyben rugalmas és ütésálló.

Szobahőmérsékleten is gyorsan megszáradnak, emelt hőmérsékleten (kb. 60 ºC) száradási idejük nagymértékben lerövidíthető.


Veszéles anyagok
 • xilol
 • tricink-bisz(ortofoszfát)
 • 2-metoxi-1-metiletil-acetát
Figyelmeztetések
 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedések
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Rábepox festék KM gyártmányismertető (146 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546