MEZAKRON töltőalapozó

Mezakron töltőalapozó

Színek:

fehér

A MEZAKRON termékcsalád tagja igényes felületek kialakításához ajánlott töltőalapozó. Kül- és beltéri fémfelületek (mezőgazdasági gépek, berendezések, gépalkatrészek, műszerek stb.) bevonására alkalmas a bevonatrendszer közbenső rétegeként, illetve faszerkezetek (pótkocsik, felépítmények, tárolók stb.) pórustömítésére javasolt. A töltőalapozó bevonata szárazon és vizesen egyaránt könnyen csiszolható. Beltéren alkalmazott gépek, műszerek stb. felületvédelmére korróziógátló inhibitor tartalmának köszönhetően alapozó festés nélkül, közvetlenül is felhordható töltőalapozóként. Fafelületek esetén a festendő elemek alga és penész elleni védelméről gondoskodni kell. 

Száradási idő:
porszáradás: 20 perc,
teljes átszáradás: 4 óra

Átvonhatóság: 4 óra

Sűrűség: 1,400 - 1,600 g/cm3

Kiadósság: felületi hibák mélységétől függő

Hígítás:
Általános lakkbenzines hígító 320,
Lakkbenzin hígító

Felhordás: ecseteléssel, szórással, hengereléssel

Kiszerelés: 0,75; 2,5; 5 és 20 liter

Veszélyjel: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09


Veszéles anyagok
 • Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, (2-25%) aromások
 • xilol
Figyelmeztetések
 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedések
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • P333+P313 Bőrirriáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 Az edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.
Kiegészítő információk
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelenleg ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumontumok

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546