KALORFIX radiátorzománc és aerosol

Kalorfix radiátorzománc és aerosol

Színek:

fehér

A KALORFIX radiátorzománc elsősorban fűtőtestek, radiátorok, melegvíztárolók, kisnyomású gőz- és melegvízvezetékek korrózióvédelmi festésére alkalmazható. Minden olyan területen célszerű használható, ahol max. 90°C-os hőigénybevétel mellett tetszetős, magasfényű festékbevonatra van szükség. A termék használatának legfontosabb előnye, hogy 90°C-ig tartósan hőálló, bevonata magasfényű, rugalmas és nem sárguló. A termék kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas, aeroszolos kiszerelésben is kapható, amely közvetlenül, könnyen és gyorsan felhasználható. 

Száradási idő:
porszáradás: 90 perc,
teljes átszáradás: 24 óra

Átvonhatóság: 3 órán belül vagy 36 óra elteltével

Sűrűség: 1,100-1,250 g/cm3

Kiadósság: 8-10 m2/kg

Hígítás:
Általános lakkbenzines hígító 320,
Lakkbenzin hígító

Felhordás: ecseteléssel, szórással, mártással

Kiszerelés:
300 ml aeroszol; 0,5; 1; 2,5; 5 és 20 liter

Veszélyjel: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09


Veszéles anyagok
 • szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, (2-25%) aromások
 • propán
 • bután
 • xilol
 • aceton
Figyelmeztetések
 • H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 • H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket belégzéskor.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedések
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
 • P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva vagy visszaadva a szállítónak.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelenleg ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumontumok

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546