AKRIL-LAKK

Akrill lakk

Krómozott, polírozott fémfelületek (pl.: sárgaréz és egyéb színesfémek) védelmére szolgáló lakk.

A bevonat gyorsan szárad, fény és mérsékelten vegyszerálló.

A lakk alkalmas fafelületek lakkozására 1 vagy 2 rétegben, a rétegek között 15 perc száradási időt biztosítva. A termék zsírtalanított fémfelületen is kiválóan alkalmazható, a megadott száradási időt rétegenként biztosítani szükséges. Előnyösen használható bőrdíszművek kezelésére is, mivel nagy rugalmasságú filmet képez, és jól tapad a bőrfelületen. A termék aeroszolos kiszerelésben érhető el, megkönnyítve ezzel a felhasználást. A palack egyenletes mozgatása mellett a lakkot 30 cm távolságból célszerű felhordani a kezelendő felületre.


Veszéles anyagok
 • n-butil-acetát
 • xilol
 • etil-acetát
Figyelmeztetések
 • H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 • H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Óvintézkedések
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
 • P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
 • P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.
Kiegészítő információk
 • EUH208 n-butil-akrilát-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Akril lakk aerosol gyártmányismertető (119 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546