PRIMER korróziógátló alapozó

PRIMER korróziógátló alapozó

Színek:

fehér

szürke

fekete

vörös

krém

Egykomponensű, passzíváló hatású pigmentet és foszforsavat tartalmazó műhelyalapozó. Járművek különböző fémfelületeinek (acél, alumínium, horgany, réz stb.) korróziógátló alapozására szolgál.

Több színben - fehér, szürke, fekete, vörös - kerül forgalomba. Nagymértékben elősegíti a következő réteg tapadását, növeli a bevonatrendszer tartósságát.

Önmagában nem ad tartós korróziógátló bevonatot, de átmeneti védelem céljára kitűnően alkalmazható. A PRIMER korróziógátló alapozóval bevont felület hegeszthető. 

Klórkaucsuk és vinil-kopolimer alapú festékek esetén a PRIMER korróziógátló alapozóra további alapozófesték (RAPID cinkkromátos, RAPID korróziógátló alapozó stb.) felhordása szükséges a felmaródás elkerülése érdekében.


Veszéles anyagok
 • propán-2-ol
 • 2-metilpropán-1-ol tricink-bisz(ortofoszfát) toluol
Figyelmeztetések
 • H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedések
 • P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Primer gyártmányismerető (151 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546