RAPID aromás hígító 305

RAPID aromás hígító 305

A RAPID cinkkromátos és RAPID korróziógátló alapozók felhordási konzisztenciára történő hígítására használják.
Csomagolása 1, 5 és 20 literre töltve, műanyag kannában.
Eredeti zárt  csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 36 hónap. „B” tűzveszélyességi osztály. Tűz- és robbanásveszélyes!


Veszéles anyagok
 • xilol
 • szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, (2-25%) aromások
 • terpentinolaj
Figyelmeztetések
 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket belégzéskor.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H312+H332 Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.
Óvintézkedések
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Rapid aromás higító 305 (112 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546