CELLOXIN aromásmentes hígító 110

CELLOXIN aromásmentes hígító 110

Észtereket, alkoholokat és ketonokat oldószereket tartalmazó hígító.

Színtelen nitrolakkok, CELLOXIN nitrozománcok, és egyéb nitrocellulóz bázisú termékek felhordásra alkalmas konzisztenciájának beállítására szolgál.

Aromás oldószereket nem tartalmaz, ezáltal környezetvédelmi és munkaegészségügyi szempontokból előnyösen használható.

Csomagolása 1, 5 és 20 literes műanyagkannában.


Veszéles anyagok
 • n-butil-acetát
 • 2-metilpropán-1-ol
 • aceton
 • 2-metoxi-1-metiletil-acetát
Figyelmeztetések
 • H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H315Bőrirritáló hatású.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Óvintézkedések
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Celloxin higító 110 (102 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546