MATTÍTÓ paszta 010

Mattító paszta

Mattítószert, oldószereket és adalékanyagokat tartalmazó paszta.

Lakkok, vagy zománcfestékek különböző mértékű mattítására szolgál.

Gépi bekeverést nem igényel, kézi keveréssel is könnyen homogenizálható a lakkban, vagy a zománcfestékben.


Veszéles anyagok
  • xilol
  • 2-metoxi-1-metiletil-acetát
Figyelmeztetések
  • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  • H315 Bőrirritáló hatású.
Óvintézkedések
  • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  • P242 Szikramentes eszközök használandók.
  • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
  • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Mattító paszta gyártmányismertető (122 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546