HORGÁSZÚSZÓLAKK 001

Horgászúszólakk

Cellulóz-acetobutirát alapú színtelen lakk.

Horgászúszók és egyéb vízbe merülő fatárgyak felületkezelésére alkalmas.

Felhordható mártással, ecseteléssel és szórással. A CELLOXIN HÍGÍTÓ-val, vagy acetonnal hígított lakkot több rétegben kell alkalmazni a kívánt pórustömítettség eléréséig.


Veszéles anyagok
 • aceton
 • toluol
Figyelmeztetések
 • H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Óvintézkedések
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P242 Szikramentes eszközök használandók.
 • P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Horgászúszólakk gyártmányismertető (123 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546