Foltbenzin

Textíliák, bőrök, olajos alkatrészek kézi tisztítására, valamint egyéb háztartási célokra használják.

Csomagolása 1 és 5 literes műanyag kannában.

Eredeti zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számított 36 hónap.

„A” tűzveszélyességi osztály. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!


Veszéles anyagok
 • szénhidrogének, C6-C7, izoalkánok, gyűrűs vegyületek
 • propán-2-ol
Figyelmeztetések
 • H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedések
 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.
Kiegészítő információk
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Amennyiben biztonsági adatlapot szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Amennyiben minőségi bizonyítványt szeretne igényelni, kérjük kattintson ide és töltse ki az igénylőlapot! Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Foltbenzin gyártmányismertető (123 Kb)

H-9023 Győr, Körkemence u. 3.
Tel.: + 36 96 516 530
E-mail:

Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3.
Nyitvatartás: h-p: 7:30-15:30 h
Tel./Fax: + 36 96 516 546